WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie + kwestionariusz - druk do pobrania w dziale dokumenty - lub w szkole,
 • Kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia (podpisane),
 • Świadectwo dojrzałości - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technika dentystycznego, asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej od lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych (skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w szkole po złożeniu kompletu dokumentów),
 • Oświadczenie o szczepieniach WZW typ

DOKUMENTY OPCJONALNE:

 • Oświadczenie o wielodzietności kandydata ( co najmniej trójka dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności)
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata
 • oświadczenie o sprawowaniu nad bliską osobą ( oświadczenie o jej niepełnosprawności oraz stopień pokrewieństwa)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata + prawomocny wyrok sądu w tej sprawie

TECHNIK DENTYSTYCZNY (rekrutacja otwarta) od 19.06.2017r.

 • Zawód technika dentystycznego polega na wytwarzaniu i naprawie uzupełnień protetycznych, takich jak: protezy, korony, mosty oraz aparaty ortodontyczne
 • Technik dentystyczny musi być samodzielny, posiadać wysokie zdolności manualne i umiejętność widzenia przestrzennego, a także zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Musi również odznaczać się wysokim poczuciem estetyki i precyzją

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (rekrutacja otwarta) - od 19.06.2017r.

 • Nauka na wydziale higienistki trwa 2 LATA (4 semestry)
 • Obejmuje przedmioty medyczne i praktykę zawodową w gabinetach stomatologicznych
 • To kierunek poszukiwany w krajach Unii Europejskiej

 Terminy rekrutacji:

 • 1 etap rekrutacji od 19.06.2017r do 05.07.2017r. (rekrutacja podstawowa - zakończona) - wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty zostali przyjęci do szkoły!
 • 2 etap rekrutacji od 06.07.2017r. do 10 sierpnia (rekrutacja uzupełniająca) - decyduje kolejność zgłoszeń
 • na wolne miejsca można składać dokumenty (do końca wakacji - lub wyczerpania wolnych miejsc)