WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie + kwestionariusz - druk do pobrania w dziale dokumenty - lub w szkole,
 • dowód osobisty do wglądu, 3 zdjęcia (podpisane),
 • Świadectwo dojrzałości - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technika dentystycznego, asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej od lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych (skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w szkole po złożeniu kompletu dokumentów),
 • Oświadczenie o szczepieniach WZW typ B

DOKUMENTY OPCJONALNE:

 • Oświadczenie o wielodzietności kandydata (co najmniej trójka dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności)
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata
 • oświadczenie o sprawowaniu nad bliską osobą (oświadczenie o jej niepełnosprawności oraz stopień pokrewieństwa)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata + prawomocny wyrok sądu w tej sprawie

TECHNIK DENTYSTYCZNY (rekrutacja otwarta) od 15.06.2020r.

 • Zawód technika dentystycznego polega na wytwarzaniu i naprawie uzupełnień protetycznych, takich jak: protezy, korony, mosty oraz aparaty ortodontyczne
 • Technik dentystyczny musi być samodzielny, posiadać wysokie zdolności manualne i umiejętność widzenia przestrzennego, a także zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Musi również odznaczać się wysokim poczuciem estetyki i precyzją

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, Opiekun Medyczny, Technik sterylizacji medycznej (rekrutacja otwarta) - od 15.06.2020r.

 • Nauka na wydziale trwa (2 semestry)
 • Obejmuje przedmioty medyczne i praktykę zawodową
 • To kierunki poszukiwane w krajach Unii Europejskiej