WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie + kwestionariusz - druk do pobrania w dziale dokumenty - lub w szkole,
 • dowód osobisty do wglądu, 3 zdjęcia (podpisane),
 • Świadectwo dojrzałości - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technika dentystycznego, asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej od lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych (skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w szkole po złożeniu kompletu dokumentów),
 • Oświadczenie o szczepieniach WZW typ B

DOKUMENTY OPCJONALNE:

 • Oświadczenie o wielodzietności kandydata (co najmniej trójka dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności)
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata
 • oświadczenie o sprawowaniu nad bliską osobą (oświadczenie o jej niepełnosprawności oraz stopień pokrewieństwa)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata + prawomocny wyrok sądu w tej sprawie

TECHNIK DENTYSTYCZNY (rekrutacja otwarta) od 02.07.2019r. - rekrutacja uzupełniająca - decyduje kolejność zgłoszeń

 • Zawód technika dentystycznego polega na wytwarzaniu i naprawie uzupełnień protetycznych, takich jak: protezy, korony, mosty oraz aparaty ortodontyczne
 • Technik dentystyczny musi być samodzielny, posiadać wysokie zdolności manualne i umiejętność widzenia przestrzennego, a także zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Musi również odznaczać się wysokim poczuciem estetyki i precyzją

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (rekrutacja otwarta) - od 02.07.2019r. - decyduje kolejność zgłoszeń

 • Nauka na wydziale asystentki trwa (2 semestry)
 • Obejmuje przedmioty medyczne i praktykę zawodową w gabinetach stomatologicznych
 • To kierunek poszukiwany w krajach Unii Europejskiej

 

01.07.2019r. zakończono pierwszy etap rekrutacji. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty w pierwszym etapie rekrutacji zostały przyjęte do szkoły. Pozostały wolne miejsca na kierunku TECHNIK DENTYSTYCZNY. O przyjęciu na kierunek w rekrutacji uzupełniającej decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dokumenty składać można do dnia 19.08.2019r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.